• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

"โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน” เพื่อการเพิ่มโอกาสและความสามารถในการผลิตตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมอากาศยาน

GISTDA และสถาบันยานยนต์ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานไทย ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม "โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน” เพื่อการเพิ่มโอกาสและความสามารถในการผลิตตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอากาศยาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกำหนด และขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ AS 9100

*โครงการนี้มีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาดำเนินการเป็นจำนวน 50,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Subscribe to RSS - อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน