• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

CG_CSR

CG_CSR

ไทย

CG&CSR ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่อง...

          25 พ.ค.63 อีกครั้งกับภารกิจการประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ณ ห้องประชุม 1 และ ทางระบบ Meet  กับการพิจารณา (ร่าง) Strategic Plan CG&CSR ของจิสด้า ที่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากท่านประธานอนุฯ และกรร

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือกันอีกครั้ง..!!

เมื่อวันที่  19 พ.ค.63  ทุกภารกิจของ จิสด้า ร่วมกันพิจารณา (ร่าง)  Strategic Plan CG&CSR แยกตามภารกิจ โดยวันนี้เช่นเคย  ได้รับคำแนะนำจาก ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ที่ปรึกษา สทอภ.

การประชุมคณะอนุกรรมการ CGCSR ครั้งที่ 3/2563

ประชุมอีกแล้วสำหรับ CGCSR ครั้งที่ 3/2563
ครั้งนี้เป็นการประชุม online ที่ท่านอนุกรรมการให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมหลายท่าน และให้ข้อคิดเห็น+ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงานอย่างมาก

“tailor made CG_CSR for GISTDA”

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคมร 2563 จิสด้า ได้จัดการประชุม ระดมสมองระดับ รอง ผสทอภ. และ ผอ.สำนัก ในการจัดทำ “tailor made CG_CSR for GISTDA” ตามแนวทางของ ISO26000 เพื่อนำไปสู่การจัดทำ CG & CSR Action Plan ของ จิสด้า ต่อไป

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 จิสด้าจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมหรือโครงการตามตามแผนแม่บท CG_CSR ของ สทอภ.

Subscribe to RSS - CG_CSR