• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

THEOS2

THEOS2

ไทย

ตัวแทนทีมวิศวกรดาวเทียมไทย ประกอบแท่นสำหรับกล้องสำรวจภูมิประเทศความละเอียดสูง ในดาวเทียม THEOS2 Smallsat

นายธนานิติ พรหมวงศา วิศวกรระบบกล้องสำรวจ และ นายอธิภัทร วรรธอนันตชัย วิศวกรโครงสร้างดาวเทียม สองตัวแทนวิศวกรจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกันประกอบชุดอุปกรณ์พิเศษ สำหรับการประกอบระบบกล้องสำรวจของดาวเทียม THEOS-2 Smallsat โดยในระบบกล้องจะประกอบไปด้วย ระบบเซนเซอร์รับภาพ

Subscribe to RSS - THEOS2