• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Application Safe Safe

Application Safe Safe

ไทย

จิสด้าพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยให้กับจังหวัด

จิสด้าในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านความปลอดภัยให้กับจังหวัด หรือ Application Safe Safe ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแกไขปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศก

Subscribe to RSS - Application Safe Safe