• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จิสด้า กปร.และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลตัวชี้วัดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) Gistda (จิสด้า) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 การลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ ได้มีการติดตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ประกอบ

Subscribe to RSS - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ