• ภาษาไทย
  • English

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

GISTDA นำทัพ.....เสริมความรู้ภูมิสารสนเทศสู่จันทบุรี

     เมื่อพุธวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จ.จันทบุรี  GISTDA นำทัพนักวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบภูมิสารสนเทศ” โดยการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.จันทบุรี ในด้านการเกษตร ป่าไม้ และแหล่งน้ำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประ

มุ่งสู่ ผู้สร้าง ดาวเทียมขนาดเล็ก...

     GISTDA จัดการสัมมนา "Thailand Microsatellite Symposium" เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 เชิญหน่วยงานด้านอวกาศและผู้ผลิตดาวเทียมจากต่างประเทศ มาร่วมเสนอแนวทาง เพื่อหวังให้ประเทศไทยพัฒนาศักยภาพ จนสามารถผลิตดาวเทียมขนาดเล็กเองได้ภายใน 5 ปี

การติดตามผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร

      GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศการบริการแผนที่และฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2557 ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยมี นางนัน

การสัมมนาการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-information Infrastructure System Portal)

จิสด้า พัฒนาระบบการบริการ สืบค้น และการเรียกใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งนำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ยังกระจัดกระจายอยู่ในแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายมาบูรณาการให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบนี้มีชื่อเรียกว่า “ระบบภูมิสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมการจัดทำชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศ

      คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมการจัดทำชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม