• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

เปิดฉาก GEOINFOTECH 2016 สู่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

เปิดฉาก GEOINFOTECH 2016
สู่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางด้านผังเมือง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม GISTDA หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือกับสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ได้จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางด้านผังเมือง ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บางเขน ซึ่

Workshop on Procedural Guidelines for sharing space-based information during emergency response in ASEAN

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับ UNESCAP, UNOOSA, UNITAR, UNOSAT และ AHA Centre จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือการร้องขอการสนับสนุนภาพถ่ายจากดาวเทียมในกรณีเกิดภัยพิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน ในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธ

การฝึกอบรมหลักสูตร Space and Geo-informatics Applications for Sustainable Development

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) จัดฝึกอบรมหลักสูตร Space and Geo-informatics Applications for Sustainable Development ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

GISTDA จัดสัมมนาในหัวข้อ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับธุรกิจประกันภัย"

     เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 GISTDA ร่วมจัดสัมมนากับสมาคมประกันวินาศภัยประเทศไทย ในหัวข้อ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับธุรกิจประกันภัย" โดยการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำแผนที่ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากน้ำท่วม เพื่อการนำไปพิจารณาการรับประกันวินาศภ

เริ่มแล้ว...เตรียมการไฟป่าหมอกควัน 10 จังหวัดภาคเหนือ

30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม กรีนเลค จ.เชียงใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน หรือ War room ประจำจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อร่วมหารือแน

สทอภ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

นายอภิรักษ์  วรรณสาธพ  รอง ผสทอภ.

GISTDA จัดสัมนาการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม   2558  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.
ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ" ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

GISTDA จัดสัมนาการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2558  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม