• ภาษาไทย
  • English

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

ใช้ภูมิสารสนเทศเป็นกลไกหลักแก้ปัญหาชุมชน ลดพื้นที่ปลูกพืชไร่พืชล้มลุกในเขตป่าแม่แจ่ม

       9 ก.ค.

GISTDA ฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ GMIS เพื่อการบริหารจัดการโครงการ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

     วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 GISTDA ได้ฝึกอบรมการใช้งาน “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา หรือ GMIS (Geo-informatics Management Information System)” http://gmis.chaipat.or.th ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ซอย

ใช้ข้อมูลดาวเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไทย

          วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 GISTDA ร่วมกับ Centre Nationald”Etudes Spatiales (CNES) และสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดสัมมนา “การส่งเสริมการบริหารเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ” โดยได้รับเกียรติจาก H.E.Mr.Gilles GARACHON เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย แ

สทอภ. ผนึกกำลัง ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จัดการสัมมนา “แผนงานการศึกษาด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต: อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Future Technology for Aviation/Aerospace)”

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ตระหนักถึงความจำเป็นในการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Aviation/Aerospace) จึงได้จัดการสัมมนา “แผนงานการศึกษาด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต: อุตสาหกรรมการบิน

GISTDA จัดประชุม Landsat Technical Working Group ครั้งที่ 25 (LTWG#25) 6-10 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอวกาศจากนานาชาติรู้จัก SKP และ SCGI เพื่อแสวงหาความร่วมมือในอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต และสร้างบทบาทเชิงสัญลักษณ์ในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคอาเซีย รวมทั้งฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้ข้อมูลภ

GISTDA จัด Clarification Meeting to THEOS-2 Technical Negotiation Term Sheet (TNT) สร้างความเข้าใจขั้นตอนและเทคนิคการดำเนินงานให้ประเทศต่างๆ

2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯแจ้งวัฒนะ

GISTDA ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ปลดล็อกปัญหาเชิงพื้นที่เกษตรกรรม

    31 พฤษภาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA จัดเสวนา “ปลดล็อกปัญหาเชิงพื้นที่เกษตกรรมไทยด้วยภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม” ณ ห้อง Grand C  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ถอดบทเรียนไฟป่าแม่ฮ่องสอน...สำเร็จเกินเป้า

    วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการสัมมนาประเมินผลโครงการเพื่อถอดบทเรียนในการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2559 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ GISTDA จัดสัมมนาดังกล่าว โ

GISTDA จับมือภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ใช้ วทน. พัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทย

          GISTDA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   “จัดสัมมนา Elevating Thailand Industry in Global Aerospace Value Chain” เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศยานของไทยให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของห่

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม