• ภาษาไทย
  • English

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

      วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง BB 202 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS)

    13 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS) โดยเชิญหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมแผนที่ทหาร เข้าร่วมกำหนดรูปแบบของหน่วยงา

GISTDA เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่การใช้งาน GIS ระดับองค์กร" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

GISTDA เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่การใช้งาน GIS ระดับองค์กร" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ นำโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ GISTDA เป็นวิทยากรในหัวข้อ การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่อง GIS แก่ผู้เ

GISTDA ร่วมสัมมนา BOI นำเทคโนโลยี GIS สนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรม

      1 กันยายน 2559/ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI จัดสัมมนา “BOI กับการให้บริการแบบออนไลน์ ครั้งที่ 4” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดย  GISTDA แนะนำโครงการระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้กับนักลงทุน นักธุรกิจ แ

GISTDA ระดมความเห็นใช้ GI บริหารจัดการน้ำของประเทศตามแนวพระราชดำริ

      31 สิงหาคม 2559 ก.วิทย์ โดย GISTDA จัดประชุมระดมความเห็นการบูรณาการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศตามแนวพระราชดำริ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลา

GISTDA ใช้ภูมิสารสนเทศ...ส่งเสริมการตัดสินใจการลงทุนในอาเซียน

     เปิดฉากแล้วสำหรับงานสัมมนาบีโอไอกับการให้บริการแบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 โดยปีนี้ GISTDA เตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องอิมพิเรียลแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้คนให้ความสนใจเข้าร่วมง

GISTDA ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชน

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่ง และบริษัท แลคตาซอย จำกัด จัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันทีที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังห

GISTDA จัดสัมมนารับฟัง (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

        การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในประเทศไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวางอย่างมาก มีการลงทุนในการจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยคุณภาพของข้อมูล รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับงบประมาณ ภารกิจ และการ

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามภัยแล้ง ณ ประเทศเมียนมาร์

     GISTDA ร่วมกับ UNESCAP, National Remote Sensing Centre, ISRO, India จัดการฝึกอบรม “The Training Workshop for Regional Drought Mechanism in Myanmar” ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ เมืองเนบิดอว์ ประเทศเมียนมาร์  ภายใต้โครงการ Regional Drought Mechanism ที่ดำเนินการโดย UNESCAP เพื่อพัฒนาระบบต

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามภัยแล้ง ณ ประเทศกัมพูชา

      GISTDA ร่วมกับ UNESCAP, the Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI) และ Ministry of Water Resources and Meteorology off Cambodia จัดการฝึกอบรม “The Training Workshop for Regional Drought Mechanism in Cambodia” ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2559 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  ภายใต้โ

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม