• ภาษาไทย
  • English

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

G-CON อีก 1 โอกาสของคนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

G-CON อีก 1 โอกาสของคนรุ่นใหม่
ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

กิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace ระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2559

GISTDA ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace

ผสทอภ. ประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปี 2560 และมอบนโยบายเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 25

กิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace

     อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน (Aerospace) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด แต่อย่างไรก็ตาม หนึ่งในปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม Aerospace ก็คือการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน STEM ให้ต่อยอดจากองค์

สทอภ. และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมหารือภายใต้กรอบความร่วมมือ LOI ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP)

           สทอภ. และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมหารือภายใต้กรอบความร่วมมือ LOI ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น.

GISTDA และคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ศึกษาดูงาน JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2016 ณ เมืองนาโกย่า และเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 – 16 ตุลาคม 2559

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ได้พิจา

การประชุม "follow-up จากการศึกษาดูงานด้านอากาศยาน และอวกาศ ณ ประเทศญี่ปุ่น" ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

             คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ(สอร.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม “follow-up จากการศึกษาดูงานด้านอากาศยาน และอวกาศ ณ ประเทศญี่ปุ่น” โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 31 ตุล

การอบรม Space Science School ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

        ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานการอบรม Space Science School ที่จัดขึ้นโดย สทอภ ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศ

การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559

     ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย ณ ศูนย์ภูมิสารสนเท

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม