• ภาษาไทย
  • English

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

จิสด้าได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “AIP in Actions”

เมื่อวันที่ 9 – 10 เมษายน 2561 จิสด้าได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “AIP in Actions” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อเป็นสร้างความเข้าใจ ถึงแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยการ

จิสด้า ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดสัมมนา “ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการจองรถเกี่ยวข้าว เพื่อการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวให้มีประสิทธิภาพและเพี

จิสด้า ร่วมกับ สวทช. นำทีมนักวิจัยไทยด้านอวกาศกลุ่ม SRE เข้าเยี่ยมชม Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU)

วันที่ 3 เมษายน 2561

จิสด้า ผุดนวัตกรรมภูมิสารสนเทศพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลครบวงจร

   23 มีนาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัด workshop “ท่องเที่ยวเพิ่มพูน เกื้อกูลเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิต ด้วยเทคโนโลยีทางทะเล” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่

GISTDA ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ฝึกอบรมการสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

   ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8 GISTDA ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร “การสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)” โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าท

จิสด้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร GIS ขั้นสูงในงานชลประทาน

จิสด้า จัดฝึกอบรมในหัวข้อ การประยุกต์การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บางเขน การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมชลประทานทราบถึงเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การ

จิสด้าผนึกกำลังหน่วยงานภายนอกกว่า 22 หน่วย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.

คนไทยตัวแทนจากเอเชียร่วมเปิดบันทึกที่ไม่ลับจากอวกาศกับนักบินอวกาศ

   จากการแข่งขันประกวดแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการสำรวจอวกาศในอนาคตของโลก “หัวข้อ: กิจกรรมในอนาคตของมนุษยชาติบนดวงจันทร์ ดาวอังคาร หรือ asteroid” ในการประชุม Young Professionals - International Space Exploration Forum (Y-ISEF) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 กพ - 1 มีค 2561 โดยจิสด้านาง

การประชุม ISEF2 Ministerail Meeting

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม ISEF2 Ministerail Meeting ที่จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีใจความว่า

GISTDA และ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ภายในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา หรือ RID8 GI-Innovation for Sustainable Agriculture and Water Management System พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา และ GISTDA โดยมีวัตถุประสงค์ เพื

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม