• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

GISTDA เข้าร่วมการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 4  มิถุนายน 2564 ผู้แทนจาก GISTDA โดย นางธัญวรัตม์ อนันต์ หัวหน้าฝ่ายผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวสุวลักษณ์ นาคยา นางสาวดลพร พิมพิชัย และนายอภิเดช จินดาอุดมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและคว

GISTDA หารือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564  GISTDA นำโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล รอง ผู้อำนวยการ GISTDA และ ที่ปรึกษา นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ พร้อมคณะ และผู้แทนจาก สทน.

GISTDA บูรณาการข้อมูลการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1  GISTDA นำโดย นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของ GISTDA และเจ้าหน้าที่ GISTDA ได้เข้าพบ นายเถลิงศักดิ์  นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าและผู้แทนส่ว

ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเกษตร"

GISTDA ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเกษตร" ให้กับนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยเป็นความร่วมมือทวิภาคีจากหน่วยงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร 7 โมดูล จิสด้าได้รับเกียรติให้เริ่ม Start เป็นหน่วยงานแรกของโครงการความร่วมมือดังกล่าวฯ ครั้งนี้เราจัดขึ้น ณ อุทยาน

GISTDA ร่วมจัดระชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ “USING EU SPACE DATA FOR EMERGENCY & MARITIME APPLICATIONS IN ASEAN” ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA โดย ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications หรือ ARTSA ร่วมกับโครงการ GNSS.asia ภายใต้ European Union (EU) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ “USING EU SPACE DATA FOR EMERGENCY & MARITIME

GISTDA เข้าศึกษาดูงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (WAR ROOM) จังหวัดลำปาง

การศึกษาดูงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (WAR ROOM) จังหวัดลำปาง

การฝึกอบรมหลักสูตร การรังวัดด้วยภาพและการทำแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ

หลักสูตรการรังวัดด้วยภาพและการทำแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ

GISTDA ร่วมหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในแนวทางความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ (PM2.5)

นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วย ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศของ GISTDA และคณะ เข้าพบ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ

GISTDA ร่วม ประชุม AOGEO Symposium ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ ASEAN Research and Training Centre for Space Technology and Applications (ARTSA) ได้เข้าร่วมงานประชุม Asia-Oceania Group on Earth Observations (AOGEO) Symposium ครั้งที่ 13 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Webin

GISTDA หารือ ร่วมกับ สกพอ. เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมและกิจการอวกาศไทย

คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ GISTDA ประชุมหารือเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมและกิจการอวกาศไทย

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม