• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุมคณะอณุกรรมการ

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร

          การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร ครั้งที่ 8/2563 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30-13:00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. นำโดยท่านประธาน ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายเลขานุการ (กพล.) และตัวแทนสำนัก สปภ./สผภ./สอร./สพอ./กภด.

Subscribe to RSS - ประชุมคณะอณุกรรมการ