• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สทอภ.

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สทอภ.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อาคาร สวทช. ถ.พระราม 6

การประชุมคณะทำงานควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการประชุม คณะทำงานควบคุมภายในของ สทอภ. ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม