• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา

ไทย

จิสด้าร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ขอบเขตโซนนิ่ง ณ จังหวัดนครนายก

         เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 จิสด้าร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ขอบเขตโซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถา

GISTDA ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี 2562 เรื่อง “ยุคใหม่ชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับ ไอที” กับกรมการข้าว

         ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น รอยัลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมการข้าวได้จัด โครงการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี 2562 เรื่อง “ยุคใหม่ชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับ ไอที” โดยได้เชิญ GIS

GISTDA และ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้กับหน่วยงานเกษตรและกลุ่มแปลงใหญ่ 152 กลุ่ม ของจังหวัดร้อยเอ็ด

          ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การเด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จัด “อบรมสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ค

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์

          เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักบริหารกลาง (สบห.) โดย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เพื่อให้บุคลากร สทอภ.

จิสด้าจัดหลักสูตร Big data เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

          เมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Geospatial Big Data Analytics ทั้งหมด 45 ท่าน ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกา

Subscribe to RSS - อบรม/สัมมนา