• ภาษาไทย
  • English

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

จิสด้าร่วมงานแถลงข่าว "การประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563"

    10 ตุลาคม 2562 เตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือของไทย โดยมีตัวแทนจากจิสด้า นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ และนางสาววรนุช จันทร์สุริย์ นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งมี พล.อ.

จิสด้า ร่วมกับ ทช. หารือการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562  คณะผู้บริหารสทอภ. นำโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติการรองผู้อำนวยการ  สทอภ. พร้อมด้วย นางสาวดวงรัตน์  ภัทรธัญญา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน  และเจ้าหน้าที่ สทอภ.

ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) จากประเทศสู่จังหวัด

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา จิสด้า ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการของคณะอนุกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จัดสัมมนา “ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) จากประเทศสู่จังหวัด” เพื่อยกระดับการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศและชี้แจงผลการดำเนินงานในโครงการพั

จิสด้าใช้ G-MOS ระบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่ยั่งยืน

     12 กันยายน 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.

นวัตกรรมการบินและอวกาศ อีก 1 กลไกช่วยเศรษฐกิจไทยดีขึ้น พร้อมดันสู่แนวหน้าในระดับอาเซียน

     27 สิงหาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้าร่วมกับบริษัทแอร์บัส จากประเทศฝรั่งเศส จัดเสวนา MFA CEO Forum with Airbus ในหัวข้อ Flagship of Airbus in Aerospace innovation : Growth and Opportunit

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร

          การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร ครั้งที่ 8/2563 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30-13:00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. นำโดยท่านประธาน ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายเลขานุการ (กพล.) และตัวแทนสำนัก สปภ./สผภ./สอร./สพอ./กภด.

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นางสาวพิมลวรรณ สุขบุญส่ง นักยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ และ นางสาวปานวาด นิติกุล นักภูมิสารสนเทศ ส่วนงาน AIP เป็นผู้แทนของ สทอภ.

จิสด้า จัดสัมมนา “การบริหารจัดการพื้นที่ยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ จิสด้า ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการพื้นที่ยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” นำทีมโดย ดร.ศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ  พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์  เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่า

การประชุมคณะทำงานควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการประชุม คณะทำงานควบคุมภายในของ สทอภ. ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ

จิสด้าจัดหลักสูตร Big data เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

          เมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Geospatial Big Data Analytics ทั้งหมด 45 ท่าน ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกา

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม