• ภาษาไทย
  • English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้มีสิทธิ์ ประกาศผู้ชนะ ประกาศยกเลิก
ประกวดราคาซื้อระบบทดสอบโครงสร้างระดับคอมโพเนนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61127097487 ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงภาพยนตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61127091684 ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)
ประกวดราคาซื้อ Fixture สำหรับทดสอบมาตรฐานด้าน Mechanical กับเครื่อง UTM และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace แห่งชาติ-ระยะที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61127099788 ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ THEOS Global Online ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61127035797 ระหว่างวันที่ 7 - 17 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)
ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61117116302 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 2561 - 4 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)
ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ Tablet สำหรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61117171885 ระหว่างวันที่ 14 - 21 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)
ประกาศวันที่:
04/12/2018
ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 120kVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61117015769 ระหว่างวันที่ 8 - 14 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 15 พ.ย. 2561 8.30 น. - 16.30)
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณภายนอกอาคาร SI และบริเวณอาคารที่จอดรถและสันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61117002582 ระหว่างวันที่ 2 - 8 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 9 พ.ย.2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเข้าหลักของ Space inspirium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61107349422 ระหว่างวันที่ 1 - 7 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)
จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวนวดข้าว ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า

เรื่อง ระยะเวลาประกาศ File
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/11/2018
13/11/2018 ถึงวันที่ 16/11/2018
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาฯ, ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง 2,989,986.- บาท (งบประมาณ 2,500,000.- บาท)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (GMOS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/10/2018
11/10/2018 ถึงวันที่ 17/10/2018
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาฯ, ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ (3 ปี) พ.ศ. 2561 - 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2018
21/09/2018 ถึงวันที่ 26/09/2018
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาฯ, ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
โครงการจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 15,000,000.- บาท ราคากลาง 16,264,000.- บาท
20/09/2561
20/09/2561 ถึงวันที่ 25/09/2561
PDF icon ร่างประกาศประกวดราคา, PDF icon ่ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน-ครั้งที่ 2, PDF icon ราคากลาง
โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศสำหรับรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และข้อมูล จำนวน 7 คัน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61097336312 ภายในวงเงินงบประมาณ 7,200,000.- บาท เริ่มตั้วแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
17/09/2561
17/09/2561 ถึงวันที่ 19/09/2561
PDF icon ประกาศ, PDF icon เอกสารประกวดราคา, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,000,000.- บาท
05/09/2018
05/09/2018 ถึงวันที่ 10/09/2018
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาฯ, ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง 1,997,507.83 (งบปรมาณ 2,000,000.- บาท)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/2018
04/09/2018 ถึงวันที่ 07/09/2018
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาฯ, ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลาง 2,214,000.- บาท (งบประมาณ 2,300,000.- บาท)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานอาคารศูนย์ราชการ และบางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/08/2018
27/08/2018 ถึงวันที่ 29/08/2018
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ, ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง 2,162,400.- บาท (งบประมาณ 1,700,000.- บาท)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 17 - 21 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
16/08/2018
17/08/2018 ถึงวันที่ 21/08/2018
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาฯ, ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง 1,622,543.66 บาท (งบประมาณ 1,500,000.- บาท)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระหว่างวันที่ 6 - 11 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
06/07/2018
06/07/2018 ถึงวันที่ 11/07/2018
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ, ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง 1,622,543.66 บาท (งบประมาณ1,500,000.- บาท)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ่อกักเก็บน้ำและป้องกันดินสไลด์ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระหว่างวันที่ 4 - 9 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
04/07/2018
04/07/2018 ถึงวันที่ 09/07/2018
PDF icon ร่างประกาศ, PDF icon ร่างเอกสารประกวด, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ร่างราคากลาง, PDF icon ร่างBOQ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างทำถนนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระหว่างวันที่ 4 - 9 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
04/07/2018
04/07/2018 ถึงวันที่ 09/07/2018
PDF icon ร่างประกาศ, PDF icon ร่างเอกสารประกวด, PDF icon ร่างขอบเขตของาน, PDF icon ร่างBOQ, PDF icon ร่างราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ่อกักเก็บน้ำและป้องกันดินสไลด์ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
13/06/2018
14/06/2018 ถึงวันที่ 18/06/2018
PDF icon BOQ, PDF icon แนวทางการซ่อมแซม, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างทำถนนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระหว่างวันที่ 1 - 6 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
01/06/2018
01/06/2018 ถึงวันที่ 06/06/2018
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon แนวทางการทำถนน, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระหว่างวันที่ 3 - 9 พ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
02/05/2018
03/05/2018 ถึงวันที่ 09/05/2018
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ, PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (1), PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (2), PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (3), PDF icon ราคากลาง - ภาษาไทย, PDF icon Terms of Referenc - Englist (1), PDF icon Terms of Referenc - Englist (2), PDF icon Terms of Referenc - Englist (3), PDF icon Medium price
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. 2561 - 1 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
28/05/2018
28/05/2018 ถึงวันที่ 01/06/2018
PDF icon 001 ร่างขอบเขตของงาน + แบบ (1), PDF icon 002 ร่างขอบเขตของงาน + แบบ (2), PDF icon 003 ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 2 - 8 พ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
01/05/2018
03/05/2018 ถึงวันที่ 08/05/2018
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR), PDF icon ร่างแบบประกอบการจ้าง, PDF icon ร่างแบบ ปร5, PDF icon ร่างแบบ ปร4, PDF icon ราคากลาง 11,340,129.65 บาท (งบประมาณ 11,423,320.- บาท)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 2 - 7 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
28/02/2018
02/03/2018 ถึงวันที่ 07/03/2018
PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา (ประกาศสำนักงานฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อ), PDF icon ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ตั้งแต่วันที่ 29-31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
26/01/2018
29/01/2018 ถึงวันที่ 31/01/2018
PDF icon ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ครั้งที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 26 - 31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
25/01/2018
26/01/2018 ถึงวันที่ 31/01/2018
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (1), PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (2), PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (3), PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (4), PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (5), PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาอังกฤษ (1), PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาอังกฤษ (2), PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาอังกฤษ (3), PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาอังกฤษ (4)
ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลเชิงตำแหน่ง (รายละเอียดสูง) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัฒกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61017027177 ระหว่างวันที่ 15 - 18 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
12/01/2018
15/01/2018 ถึงวันที่ 18/01/2018
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, PDF icon ราคากลาง 12,251,500.- บาท (งบประมาณ 10,360,000.- บาท)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วงเงิน 10,000,000 บาท
05/01/2018
05/01/2018 ถึงวันที่ 10/01/2018
PDF icon ร่าง TOR
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม งบประมาณ 216 ล้านบาท
04/01/2018
04/01/2018 ถึงวันที่ 09/01/2018
PDF icon ร่าง TOR (ภาษาไทย), PDF icon draft Terms of Reference (TOR)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการดาวเทียม งบประมาณ 40 ล้านบาท
04/01/2018
04/01/2018 ถึงวันที่ 09/01/2018
PDF icon ร่าง TOR
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127092633 ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธ.ค. 2560
08/12/2017
12/12/2017 ถึงวันที่ 15/12/2017
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127053206 ระหว่างวันที่ 8 - 15 ธ.ค. 2560
08/12/2560
08/12/2560 ถึงวันที่ 15/12/2560
PDF icon ประกาศสำนักงานฯ, PDF icon TOR-1, PDF icon TOR-2, PDF icon TOR-3, PDF icon TOR-4, PDF icon TOR-5, PDF icon TOR-6, PDF icon TOR-7, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - จ้างเหมาทำข้อมูลภูมิประเทศและสิ่งกีดขวางในบริเวณปลอดภัยสนามบิน ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127029648 ระหว่างวันที่ 7 - 15 ธ.ค. 2560
06/12/2017
07/12/2017 ถึงวันที่ 15/12/2017
PDF icon ประกาศ, PDF icon เอกสารประกวดราคา, PDF icon ขอบเขตของงาน, PDF icon ภาคผนวก, PDF icon เกณฑ์การพิจารณาคะแนน และ ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - จ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117377934 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธ.ค. 2560
04/12/2017
04/12/2017 ถึงวันที่ 08/12/2017
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127035317 ระหว่างวันที่ 7 - 12 ธ.ค. 2560
04/12/2017
04/12/2017 ถึงวันที่ 12/12/2017
PDF icon ร่างประกาศสำนักงานฯ, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (1), PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (2), PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (3), PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (4), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาและการติดตั้งใช้งานระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117162538 ระหว่างวันที่ 14 - 28 พ.ย. 2560
13/11/2017
14/11/2017 ถึงวันที่ 28/11/2017
PDF icon ประกาศ, PDF icon เอกสารประกวด, PDF icon ขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบสำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ - 60117129315 ระหว่างวันที่ 13 - 27 พ.ย. 2560
13/11/2017
13/11/2017 ถึงวันที่ 27/11/2017
PDF icon ประกาศ, PDF icon เอกสารประกวด, PDF icon ขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3 - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายหลักของ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097066343 ระหว่างวันที่ 6 - 13 พ.ย. 2560
06/11/2017
06/11/2017 ถึงวันที่ 13/11/2017
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) (1) - ครั้งที่ 3, PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) (2) - ครั้งที่ 3, PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) (3) - ครั้งที่ 3, PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) (4) - ครั้งที่ 3, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายหลักของ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097066343 ระหว่างวันที่ 17 - 24 ต.ค. 2560
17/10/2017
17/10/2017 ถึงวันที่ 24/10/2017
PDF icon 001 ขอบเขตของงาน (TOR) ส่วนที่ 1 - ครั้งที่ 2, PDF icon 002 ขอบเขตของงาน (TOR) ส่วนที่ 2 - ครั้งที่ 2, PDF icon 003 ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายหลักของ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097066343 ระหว่างวันที่ 15 - 20 ก.ย. 2560
15/09/2017
15/09/2017 ถึงวันที่ 20/09/2017
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ส่วนที่ 1, PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ส่วนที่ 2, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097008816 ระหว่างวันที่ 6 - 11 ก.ย. 2560
06/09/2017
06/09/2017 ถึงวันที่ 11/09/2017
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ครั้ง 1, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 - ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097008816 ระหว่างวันที่ 2 - 5 ต.ค. 2560
02/10/2017
02/10/2017 ถึงวันที่ 05/10/2017
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ส่วนที่ 1, PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ส่วนที่ 2, PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) - ส่วนที่ 3, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560
18/08/2017
18/08/2017 ถึงวันที่ 20/08/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560
18/08/2017
18/08/2017 ถึงวันที่ 20/08/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560
18/08/2017
18/08/2017 ถึงวันที่ 20/08/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ MARS Walk พร้อมติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคม 2560
15/08/2017
15/08/2017 ถึงวันที่ 17/08/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (ครั้งที่ 1)
10/08/2017
11/08/2017 ถึงวันที่ 16/08/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ครั้งที่ 1), PDF icon ราคากลาง, PDF icon ราคาค่าก่อสร้าง (1), PDF icon ราคาค่าก่อสร้าง (2)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของ สทอภ. (ครั้งที่ 2)
08/08/2017
08/08/2017 ถึงวันที่ 11/08/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 (1), PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 (2), PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 (3), PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 (4), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบสายไฟฟ้าและระบบท่อประปาพร้อมระบบท่อระบายน้ำหลักสำหรับอาคารพัฒนาระบบดาวเทียม
06/07/2017
06/07/2017 ถึงวันที่ 11/07/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของ สทอภ. (ครั้งที่ 1)
30/06/2017
03/07/2017 ถึงวันที่ 07/07/2017
PDF icon ร่างของเขตของงาน (ครั้งที่ 1) (1), PDF icon ร่างของเขตของงาน (ครั้งที่ 1) (2), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการโครงการด้านน้ำของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ (ครั้งที่ 1)
14/06/2017
15/06/2017 ถึงวันที่ 20/06/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบ Simulation platform ในรูปแบบ 5D Visualization (ฉบับแก้ไข) ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 พ.ค.60
16/05/2017
16/05/2017 ถึงวันที่ 18/05/2017
PDF icon ร่างประกาศเชิญชวน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ของ สทอภ. (ครั้งที่ 3)
05/05/2017
08/05/2017 ถึงวันที่ 11/05/2017
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3 , PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบ Simulation platform ในรูปแบบ 5D Visualization ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย - 1 พ.ค.60
01/05/2017
27/04/2017 ถึงวันที่ 01/05/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ร่างประกาศเชิญชวน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ของ สทอภ. (ครั้งที่ 2)
20/04/2017
21/04/2017 ถึงวันที่ 26/04/2017
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกล (ครั้งที่ 2)
20/04/2017
20/04/2017 ถึงวันที่ 25/04/2017
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ของ สทอภ.
30/03/2017
30/03/2017 ถึงวันที่ 04/04/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกล
30/03/2017
30/03/2017 ถึงวันที่ 04/04/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาพื้นที่ Co Innovating Space (CIS) เชื่อมโยงกับ Space Inspirium
28/03/2017
28/03/2017 ถึงวันที่ 31/03/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร (G-Social)
17/03/2017
17/03/2017 ถึงวันที่ 23/03/2017
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ครั้งที่ 2
13/03/2017
13/03/2017 ถึงวันที่ 16/03/2017
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ครั้งที่ 1
03/03/2017
03/03/2017 ถึงวันที่ 08/03/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online (ครั้งที่ 2)
06/01/2017
06/01/2017 ถึงวันที่ 11/01/2017
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการคลังข้อมูล Big Tank (NSDIServer, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน)
05/01/2017
05/01/2017 ถึงวันที่ 09/01/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามและชี้เป้า (คราบน้ำมันและเรือ) แบบกึ่งอัตโนมัติ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยดาวเทียม งบประมาณ 5,000,000.- บาท
05/01/2017
05/01/2017 ถึงวันที่ 09/01/2017
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online (ครั้งที่ 1)
26/12/2016
26/12/2016 ถึงวันที่ 30/12/2016
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวงเวียนน้ำพุใหญ่
19/12/2016
19/12/2016 ถึงวันที่ 22/12/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ตารางแสดงราคากลาง, PDF icon BOQ, PDF icon แบบแปลน
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบทดสอบและตรวจสอบโครงสร้าง
07/12/2016
08/12/2016 ถึงวันที่ 13/12/2016
PDF icon ร่างประกาศเชิญชวน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบทดสอบและตรวจสอบโครงสร้าง
07/12/2016
08/12/2016 ถึงวันที่ 13/12/2016
PDF icon ร่างประกาศเชิญชวน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ RF/IF สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ
07/12/2016
08/12/2016 ถึงวันที่ 13/12/2016
PDF icon ร่างประกาศเชิญชวน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาระบบผลิตข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 พ.ย. 2559
25/11/2016
28/11/2016 ถึงวันที่ 30/11/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ร่างประกาศเชิญชวน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการนิทรรศการภายนอก อาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 59 - 17 พ.ย. 59
15/11/2016
15/11/2016 ถึงวันที่ 17/11/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการขยายสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 59 - 17 พ.ย. 59
15/11/2016
15/11/2016 ถึงวันที่ 17/11/2016
PDF icon ร่างประกาศเชิญชวน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ราคากลางและแบบแสดงปริมาณ, PDF icon แบบแปลน, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน
จ้างเหมาพัฒนาระบบแสดงผลและระบบควบคุม (M&C) สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พ.ย. 59
11/11/2016
11/11/2016 ถึงวันที่ 15/11/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่างประกาศเชิญชวน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา
ประกาศร่างของเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังจัดเก็บข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจักรกลเสมือน (ครั้งที่ 4)
28/10/2016
28/10/2016 ถึงวันที่ 02/11/2016
PDF icon ร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 4, PDF icon ราคากลาง
ประกาศร่างของเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังจัดเก็บข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจักรกลเสมือน (ครั้งที่ 3)
20/09/2016
20/09/2016 ถึงวันที่ 23/09/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์อะไหล่จานดาวเทียม ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 กันยายน 2559
13/09/2016
14/09/2016 ถึงวันที่ 16/09/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 8-12 กันยายน 2559
08/09/2016
08/09/2016 ถึงวันที่ 12/09/2016
PDF icon ราคากลาง 3,500,000.- บาท, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน
จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 8-12 กันยายน 2559
08/09/2016
08/09/2016 ถึงวันที่ 12/09/2016
PDF icon ราคากลาง 3,400,000.- บาท, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 2559
06/09/2016
07/09/2016 ถึงวันที่ 09/09/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ราคากลาง 5,000,000.- บาท
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังจัดเก็บข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจักรกลเสมือน (ครั้งที่ 2)
05/09/2016
05/09/2016 ถึงวันที่ 07/09/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ครั้งที่ 2), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบแสดงผลและระบบควบคุม (M&C) สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ
31/08/2016
01/09/2016 ถึงวันที่ 05/09/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ราคากลาง 3,700,000.- บาท
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 คัน (ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 ส.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)
23/08/2016
22/08/2016 ถึงวันที่ 26/08/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อระบบควบคุมอนุภาคและระบบการผลิตที่เกี่ยวข้อง
16/08/2016
16/08/2016 ถึงวันที่ 18/08/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังจัดเก็บข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจักรกลเสมือน
16/08/2016
16/08/2016 ถึงวันที่ 19/08/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศูนย์พัฒนาสร้าง ประกอบและทดสอบดาวเทียม
03/08/2016
04/08/2016 ถึงวันที่ 08/08/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศูนย์พัฒนาสร้าง ประกอบและทดสอบดาวเทียม
25/07/2016
25/07/2016 ถึงวันที่ 27/07/2016
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ราคากลาง ปปช.
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ GNSS กิจกรรมย่อย การพัฒนาโครงข่ายสถานี CORS และระบบให้บริการค่าแก้แบบทันเวลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/07/2016
21/07/2016 ถึงวันที่ 26/07/2016
PDF icon ร่าง - ขอบเขตของงาน (TOR), PDF icon ราคากลาง
ร่างประชาพิจารณ์ขอบเขตของงาน โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ RF/IF สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ครั้งที่ 2
27/06/2016
28/06/2016 ถึงวันที่ 01/07/2016
PDF icon ราคากลาง ปปช งบประมาณ 12,617,000.- บาท, PDF icon ร่างขอบเขตงาน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา
ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างพัฒนากราฟิกยูเซอร์อินเตอร์เฟซและโปรแกรมอรรถประโยชน์ (GUI and Utility)
17/06/2016
20/06/2016 ถึงวันที่ 23/06/2016
PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ร่างขอบเขตงาน, PDF icon ร่างราคากลาง ปปช.
ร่างประชาพิจารณ์ขอบเขตของงาน โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ RF/IF สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ตั้งแต่วันที่ 2 -7 มิถุนายน 2559 (4 วันทำการ)
01/06/2016
02/06/2016 ถึงวันที่ 07/06/2016
PDF icon ร่างประชาพิจารณ์ขอบเขตของงาน โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์_ร่างเอกสารประกวด, PDF icon ร่างประชาพิจารณ์ขอบเขตของงาน โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์_ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon ร่างประชาพิจารณ์ขอบเขตของงาน โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์_ราคากลาง ปปช
ประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนนรวมถึงลานจอดรถเพื่อรองรับการใช้งานพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2559
13/05/2016
16/05/2016 ถึงวันที่ 18/05/2016
PDF icon โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนน_ร่างประกาศเชิญชวน, PDF icon โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนน_ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนน_ร่างขอบเขตของงาน, PDF icon โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนน_BOQ, PDF icon โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนน_ราคากลาง ปปช, PDF icon โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนน_แบบแปลน
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ (ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 เม.ย. 2559) งบประมาณ 12,000,000.- บาท
08/04/2016
08/04/2016 ถึงวันที่ 12/04/2016
PDF icon ร่าง - ขอบเขตของโครงการฯ (ครั้งที่ 2), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ (ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 มี.ค. 2559) งบประมาณ 12,000,000.- บาท
23/03/2016
23/03/2016 ถึงวันที่ 28/03/2016
PDF icon ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 1), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการจัดหาระบบจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 2) (ระหว่างวันที่ 15-18 มี.ค. 2559) งบประมาณ 10,000,000.- บาท
15/03/2016
15/03/2016 ถึงวันที่ 18/03/2016
PDF icon ร่าง - ขอบเขตโครงการฯ (ครั้งที่ 2), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนและระบบ CCTV บริเวณที่พักอาศัยและที่ปฏิบัติงาน
04/03/2016
07/03/2016 ถึงวันที่ 09/03/2016
PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon ร่างขอบเขตงาน, PDF icon ราคากลาง 7,955,000 บาท, PDF icon แบบแปลน
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการจัดหาระบบจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 1) (ระหว่างวันที่ 2-7 มี.ค. 2559) งบประมาณ 10,000,000.- บาท
02/03/2016
02/03/2016 ถึงวันที่ 07/03/2016
PDF icon ร่าง - ขอบเขตโครงการฯ, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 3) (ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.) งบประมาณ 8,000,000.- บาท
12/02/2016
12/02/2016 ถึงวันที่ 16/02/2016
PDF icon ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 3), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ (ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 ก.พ. 2559) งบประมาณ 3,600,000.- บาท
09/02/2016
09/02/2016 ถึงวันที่ 12/02/2016
PDF icon ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 1), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างพัฒนาแบบจำลองเพื่อบูรณาการวิเคราะห์และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อมลพิษชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างฉับไวฯ (ตั้งแต่วันที่ 8-10 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.) งบประมาณ 4,000,000.- บาท
05/02/2016
08/02/2016 ถึงวันที่ 10/02/2016
PDF icon ร่างขอบเขตงาน (TOR), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.) งบประมาณ 8,000,000.- บาท
04/02/2016
04/02/2016 ถึงวันที่ 08/02/2016
PDF icon ร่างขอบเขตงานเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2), PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจัดซื้อระบบควบคุมอนุภาคและระบบการผลิตที่เกี่ยวข้อง
03/02/2016
04/02/2016 ถึงวันที่ 08/02/2016
PDF icon ร่างขอบเขตงาน, PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา, PDF icon แบบแปลน, PDF icon ตารางแสดงราคากลาง วงเงิน 8,300,000.00 บาท
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำให้พร้อมใช้ ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 59 - 2 ก.พ. 2559)
29/01/2016
29/01/2016 ถึงวันที่ 02/02/2016
PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 1)
ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับการพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม
25/01/2016
25/01/2016 ถึงวันที่ 28/01/2016
PDF icon ขอบเขตงาน, PDF icon ราคากลาง งบประมาณ 7,450,000.- บาท, PDF icon เอกสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 ม.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)
25/01/2016
25/01/2016 ถึงวันที่ 28/01/2016
PDF icon ร่าง - ขอบเขตโครงการฯ, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโครงการพัฒนาระบบเก็บแสดงผลและให้บริการข้อมูล (ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 58 - 24 ธ.ค. 58)
21/12/2015
21/12/2015 ถึงวันที่ 24/12/2015
PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่าง - ขอบเขตของโครงการฯ (ครั้งที่ 2)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV ครั้งที่ 6 (ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 ธ.ค. 2558)
16/12/2015
16/12/2015 ถึงวันที่ 21/12/2015
PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่าง - ขอบเขตของโครงการฯ (ครั้งที่ 6)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ (ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 58 - 21 ธ.ค. 58)
16/12/2015
16/12/2015 ถึงวันที่ 21/12/2015
PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่าง - ขอบเขตของซื้อของโครงการฯ (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ
17/12/2015
15/12/2015 ถึงวันที่ 17/12/2015
PDF icon ขอบเขตของงานจ้างพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ, PDF icon ราคากลางจ้างพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโครงการพัฒนาระบบเก็บแสดงผลและให้บริการข้อมูล (ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 58 - 9 ธ.ค. 58)
04/12/2015
04/12/2015 ถึงวันที่ 09/12/2015
PDF icon ราคากลาง, PDF icon TOR โครงการพัฒนาระบบฯ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ (ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 58 - 9 ธ.ค. 58)
04/12/2015
04/12/2015 ถึงวันที่ 09/12/2015
PDF icon ราคากลาง, PDF icon TOR โครงการจัดหาอุปกรณ์ฯ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV ครั้งที่ 5
09/12/2015
09/12/2015 ถึงวันที่ 14/12/2015
PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV ครั้งที่ 5
ร่างขอบเขตของงาน โครงการติดตั้งสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำบริเวณอาคารโรงจอดรถและอาคารบำรุงรักษาเครื่องมือ
01/12/2015
02/12/2015 ถึงวันที่ 04/12/2015
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน โครงการติดตั้งสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำบริเวณอาคารโรงจอดรถและอาคารบำรุงรักษาเครื่องมือ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 4)
27/11/2015
27/11/2015 ถึงวันที่ 01/12/2015
PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 4)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 3)
11/11/2015
11/11/2015 ถึงวันที่ 16/11/2015
PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 3)
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายดาวเทียมโครงการจัดสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบพร้อมใช้ ระยะที่ 1
09/11/2015
10/11/2015 ถึงวันที่ 12/11/2015
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายดาวเทียม โครงการจัดสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบพร้อมใช้ ระยะที
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 58 - 5 พ.ย. 58)
03/11/2015
03/11/2015 ถึงวันที่ 05/11/2015
PDF icon ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างบำรุงรักษาคลังข้อมูล Big Tank (NSDI Server, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน) (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 58 - 4 พ.ย. 58)
02/11/2015
02/11/2015 ถึงวันที่ 04/11/2015
PDF icon ร่าง - ขอบเขตของงานฯ, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโครงการจัดหาระบบ GI Portal บริการแผนที่ Online (ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 58 - 2 พ.ย. 58)
29/10/2015
29/10/2015 ถึงวันที่ 02/11/2015
PDF icon ร่าง - ขอบเขตของงานฯ, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโครงการจัดหาระบบ GI Portal บริการแผนที่ Online (ตั้งแต่วันที่ 15-19 ต.ค. 2558)
15/10/2015
15/10/2015 ถึงวันที่ 19/10/2015
PDF icon ร่าง - ขอบเขตของงานฯ, PDF icon ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 2)
07/10/2015
07/10/2015 ถึงวันที่ 09/10/2015
PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 2)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV
15/09/2015
15/09/2015 ถึงวันที่ 18/09/2015
PDF icon ราคากลาง, PDF icon ร่างขอบเขตของงาน (ครั้งที่ 1)
ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ GISagro (4-8 ก.ย. 58) ครั้งที่ 1
04/09/2015
04/09/2015 ถึงวันที่ 08/09/2015
PDF icon ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 1), PDF icon ราคากลาง
จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร
02/09/2015
02/09/2015 ถึงวันที่ 04/09/2015
PDF icon ราคากลาง, PDF icon ขอบเขตของงาน
(ร่าง) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูล ศูนย์ข้อมูลดาวเทียม RADARSAT และคลังข้อมูลดาวเทียมอัตโนมัติ ศรีราชาและลาดกระบัง
18/08/2015
19/08/2015 ถึงวันที่ 21/08/2015
PDF icon (ร่าง) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูล ศูนย์ข้อมูลดาวเทียม RADARSAT และคลังข้อมูลดาวเทียมอัตโนมัติ ศรีราชาและลาดกระบัง
(ร่าง) โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14/08/2015
17/08/2015 ถึงวันที่ 19/08/2015
PDF icon (ร่าง) โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
(ร่าง) ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
10/08/2015
11/08/2015 ถึงวันที่ 14/08/2015
PDF icon ร่างขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา
(ร่าง) ขอบเขตงานและรายละเอียดข้อกำหนด การจัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล
10/08/2015
11/08/2015 ถึงวันที่ 14/08/2015
PDF icon ร่างขอบเขตงานและรายละเอียดข้อกำหนด การจัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล
ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
07/08/2015
10/08/2015 ถึงวันที่ 13/08/2015
PDF icon ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา
ร่างประชาพิจารณ์โครงการจัดหาระบบและพัฒนาการใช้คลังข้อมูลและข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกันและให้บริการข้อมูลภาพ ข้อมูลเชิงเส้น metadata และการใช้งานแผนที่พื้นฐานของ สทอภ. (ครั้งที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 สค. 2558)
06/08/2015
06/08/2015 ถึงวันที่ 10/08/2015
PDF icon ร่าง TOR โครงการจัดหาระบบฯ (ครั้งที่ 2)
(ร่าง) ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR จัดจ้างทำอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณย่านความถี่ S-Band (S-Band Feed) ภายใต้โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบระยะที่ 4 (S-Band Feed) (Wise Antenna of Transmission Execution & Receiving System : Phase 4)
05/08/2015
06/08/2015 ถึงวันที่ 10/08/2015
PDF icon (ร่าง) ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR จัดจ้างทำอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณย่านความถี่ S-Band (S-Band Feed)
ขอบเขตของงานจัดจ้างทำอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณย่านความถี่ S-Band (S-Band Feed) ภายใต้โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ระยะที่ 4 (S-Band) (Wise Antenna of Transmission Execution & Receiving System : Phase4)
23/07/2015
24/07/2015 ถึงวันที่ 28/07/2015
PDF icon ไฟล์เอกสาร
ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและระบบความปลอดภัย Web Map Interface Service (21-24 ก.ค. 58)
20/07/2015
21/07/2015 ถึงวันที่ 24/07/2015
PDF icon ร่างขอบเขตของงานฯ + ราคากลาง 7,000,000 บาท (งบประมาณ 7,000,000 บาท)
ร่างประชาพิจารณ์โครงการจัดหาระบบและพัฒนาการใช้คลังข้อมูลและข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกันและให้บริการข้อมูลภาพ ข้อมูลเชิงเส้น metadata และการใช้งานแผนที่พื้นฐานของ สทอภ. (ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กค. 2558)
15/07/2015
16/07/2015 ถึงวันที่ 20/07/2015
PDF icon ร่าง TOR โครงการจัดหาระบบฯ (ครั้งที่ 1)
ร่างประชาพิจารณ์เช่าครุภัณฑ์พิวเตอร์ ครั้งที่ 2 วงเงิน 8,000,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 กค. 58)
13/07/2015
14/07/2015 ถึงวันที่ 17/07/2015
PDF icon ร่าง TOR เช่าครุภัณฑ์พิวเตอร์ ครั้งที่ 2
ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และราคากลาง (20-23 มิ.ย. 58)
19/06/2015
20/06/2015 ถึงวันที่ 23/06/2015
PDF icon ร่างขอบเขตและราคากลางงานเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงการพัฒนาระบบเพิมศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 1
09/03/2015
09/03/2015 ถึงวันที่ 11/03/2015
PDF icon ไฟล์เอกสาร
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจ้างเหมาพัฒนาระบบ Interactive ภายใต้โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบประกอบดาวเทียม
06/03/2015
06/03/2015 ถึงวันที่ 10/03/2015
PDF icon ไฟล์เอกสาร
ร่างขอบเขตของงานจ้างจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและแปลที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จ.แพร่ ครั้งที่ 2
25/02/2015
25/02/2015 ถึงวันที่ 27/02/2015
PDF icon ร่าง TOR จ้างจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและแปลที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศฯ
ร่างขอบเขตของงานและข้อกำหนดการจัดซื้อข้อมูลเพื่อรักษาความต่อเนื่องการให้บริการข้อมูลดาวเทียมสำรวจโลก
23/02/2015
23/02/2015 ถึงวันที่ 25/02/2015
PDF icon ไฟลฺ์เอกสาร
ประกวดราคาจ้างจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและแปลที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จ.แพร่
04/02/2015
04/02/2015 ถึงวันที่ 06/02/2015
PDF icon ร่างขอบเขตของงานจ้างจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและแปลที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน
ขอบเขตงาน และข้อกำหนดการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ สำหรับโครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชตระยะที่ 1
30/12/2014
05/01/2015 ถึงวันที่ 07/01/2015
PDF icon ไฟล์เอกสาร
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาข้อมูลเพื่อรักษาความต่อเนื่องการให้บริการข้อมูลสำรวจโลก
26/12/2014
26/12/2014 ถึงวันที่ 30/12/2014
PDF icon ไฟล์เอกสาร
ร่างจ้างจัดอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณความถี่ S-Band ภายใต้โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบระยะที่ 4 (S-Band Feed) (Wise Antenna of Transmision Execution&Receiving System : Phase 4)
11/12/2014
11/12/2014 ถึงวันที่ 15/12/2014
PDF icon ไฟล์เอกสาร
ร่างขอบเขตของงานจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมระบบสำรองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลพื้นฐานกลาง ครั้งที่ 2
27/11/2014
27/11/2014 ถึงวันที่ 29/11/2014
PDF icon draft-2601.pdf
จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมระบบสำรองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลพื้นฐานกลาง
18/11/2014
18/11/2014 ถึงวันที่ 21/11/2014
PDF icon จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมระบบสำรองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลพื้นฐานกลาง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศเฉพาะด้านเพื่อการให้บริการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เศรษฐกิจ และภูมิสังคม ครั้งที่ 2
05/11/2014
05/11/2014 ถึงวันที่ 07/11/2014
PDF icon draft-2396.pdf
ร่างขอบเขตของงานและร่างโครงการตกแต่งภูมิสถาปัตย์และภูมิทัศน์อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร (สภ.)
28/10/2014
28/10/2014 ถึงวันที่ 30/10/2014
PDF icon ไฟลฺ์เอกสาร
ร่างขอบเขตของงาน และข้อกำหนดการจัดซื้อระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง
28/10/2014
28/10/2014 ถึงวันที่ 30/10/2014
PDF icon ไฟล์เอกสาร
โครงการจัดหาปรับปรุงครุภัณฑ์เพิ่มสมรรถนะระบบผลิตภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
28/10/2014
28/10/2014 ถึงวันที่ 31/10/2014
PDF icon draft-2315.pdf
ร่างขอบเขตของงานซื้อระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศเฉพาะด้าน เพื่อการให้บริการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เศรษฐกิจและภูมิสังคม
22/10/2014
22/10/2014 ถึงวันที่ 28/10/2014
PDF icon draft-2298.pdf
จัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและแปลงที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จ.แพร่
22/10/2014
22/10/2014 ถึงวันที่ 27/10/2014
PDF icon draft-2293.pdf
ปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
16/10/2014
16/10/2014 ถึงวันที่ 20/10/2014
PDF icon draft-2194.pdf
(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term fo Reference: TOR) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก ของ สทอภ.
01/10/2014
01/10/2014 ถึงวันที่ 03/10/2014
PDF icon draft-2046.pdf
ประกาศเผยแพร่ร่างชอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางเพื่อจัดเก็บและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของ สทอภ.
04/08/2014
04/08/2014 ถึงวันที่ 06/08/2014
PDF icon ไฟล์ร่างประกาศ
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ณ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา ชลบุรี
31/07/2014
31/07/2014 ถึงวันที่ 08/08/2014
PDF icon ไฟล์ร่างประกาศ
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน จัดหาระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) ส่วนหลักภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศพร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2
29/07/2014
29/07/2014 ถึงวันที่ 31/07/2014
PDF icon draft-1177.pdf

หน้า