ราคาดาวเทียมที่ให้บริการ

ข้อมูลตารางรายละเอียดราคาและคุณสมบัติโดยย่อของดาวเทียมแต่ละชนิด โปรดศึกษารายละเอียดจากใบราคาหรือสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนนำไปตั้งงบประมาณ

*การปรับราคาเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อดาวเทียม ประเภทดาวเทียว Spectral information Resolution(M) Swatt width(km) รายละเอียดดาวเทียม ราคา
ดาวเทียม Thaichote Optical - - - DATA SHEET ภายในประเทศ(ชนิดสั่งถ่าย) | ภายในประเทศ(ในคลัง) | USD | EURO | ASEAN
ดาวเทียม Cosmo-SkyMed - - - - DATA SHEET ภายในประเทศ | ต่างประเทศ
Digitalglobe (WorldView1,WorldView2,WorldView3, IKONOS, QuickBird, GeoEye) - - - - WorldView1
WorldView2
WorldView3
IKONOS
QuickBird
GeoEye
ภายในประเทศ (ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป)
ดาวเทียม KOMPSAT-2,KOMPSAT-3,KOMPSAT-3A - - - - DATA SHEET ภายในประเทศ | ต่างประเทศ
ดาวเทียม Kompsat 5 - - - - DATA SHEET ภายในประเทศ | ต่างประเทศ
ดาวเทียม Pleiades - - - - DATA SHEET ภายในประเทศ
ดาวเทียม Radarsat 2 - - - - DATA SHEET ภายในประเทศ | ต่างประเทศ
ดาวเทียม RapidEye - - - - DATA SHEET ภายในประเทศ
ดาวเทียม SPOT-2-4-5-6-7 - - - - DATA SHEET ภายในประเทศ | หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา
ดาวเทียม TerraSAR-X - - - - DATA SHEET ภายในประเทศ
ดาวเทียม Deimos-2 - - - - DATA SHEET ภายในประเทศ
ดาวเทียม Landsat 5-7 - - - - LANDSAT-5
LANDSAT-7
ภายในประเทศ
ดาวเทียม ALOS - - - - DATA SHEET ภายในประเทศ
ดาวเทียม ALOS2 - - - - DATA SHEET ภายในประเทศ
ดาวเทียม LANDSAT-8 - - - - DATA SHEET ภายในประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ใช้ในการบริการข้อมูล ได้แก่ แบบฟอร์มใบสั่งข้อมูล, ราคาข้อมูลดาวเทียม, ระเบียบ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล

แบบฟอร์มการสั่งข้อมูลดาวเทียม

ติดต่อฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลดาวเทียม

คำถามพี่พบบ่อย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ดาวเทียม Terra/Aqua-MODIS เว็บไซต์โครงการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS รายวัน
MODIS Specification
ดาวเทียม LANDSAT-8 ตามที่ USGS ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม LANDSAT-8 ขึ้นสู่วงโคจร และเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ website http://landsat.gistda.or.th:8080/cds/login.html นั้น
อย่างไรก็ตามหากต้องการให้ สทอภ. คัดเลือกภาพเฉพาะที่มีคุณภาพเฉพาะพื้นที่ที่สนใจ รวมทั้งบันทึกภาพลงสื่อบันทึกข้อมูล และจัดส่ง สทอภ. คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ สนใจติดต่อฝ่ายบริการข้อมูล โทร. 0-21414569
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ldcm.gsfc.nasa.gov/index.html  และ http://landsat.usgs.gov/tools_faq.php