ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
1) รายงานประจำปี
2) โครงการลงทุน ที่สำคัญ
3) การจัดซื้อจัดจ้าง
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ
6) แผนงานที่สำคัญ
7) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
10) รายงานการประเมินองค์การมหาชน