• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

รมว.วท. ลงบาเจาะ ยืนยันใช้ดาวเทียมสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่

รมว.วท. ลงบาเจาะ ยืนยันใช้ดาวเทียมสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่

วันนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางยังอำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในการดูแลผืนป่าของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ดำเนินการใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน ซึ่งภายหลังจากการลงพื้นที่แล้ว รมว.วท. ยินดีช่วยเหลือและ สนับสนุนในการใช้ดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาที่ดินบูโด ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาไฟป่าพรุ ปัญหาน้ำท่วม และปัญหาการบุกรุกทำลายป่า  พร้อมจะสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย