• ภาษาไทย
  • English

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

-ว่าง-

ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์

ผู้อำนวยการ สทอภ.

 

รองผู้อำนวยการ

pee

นายพีร์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการ สทอภ.

tatiya

นายตติยะ ชื่นตระกูล
ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ สทอภ.

นางกานดาศรี ลิมปาคม
ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ สทอภ.

นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด
ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

duangrat.jpg

นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

 

ผู้อำนวยการสำนัก

pee.jpg

นางพนิดา อุ่นคำ
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง

3110200034921_20140530-101428.jpg

นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล
ผู้อำนวยการ
สำนักยุทธศาสตร์์

3520101447965_20150604-120120.jpg

นางสาวปราณปริยา วงค์ษา
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

 

Siriluk Prukpitikul

นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ

 

tatiya.jpg

นายตติยะ ชื่นตระกูล
ผู้อำนวยการ
สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ

 

ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด

นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

 

boonchub.jpg

นายบุญชุบ บุ้งทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักปฎิบัติการดาวเทียม

 

3539900118898_20140211-180845.jpg

นางกานดาศรี ลิมปาคม
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร

 

phrethph_nwkicchknk.jpg

นายพรเทพ นวกิจกนก
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักโครงการธีออส2

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

vientian.jpg

นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ.