• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สทอภ. หารือ SME Bank สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย

สทอภ. หารือ SME Bank สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย

    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับการใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขานรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ และนำผลประโยชน์ที่ได้กลับมาพัฒนานวัตกรรมได้อย่างครบวงจร เกิดเป็นสังคม/ชุมชนนวัตกรรม อันเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

ผู้รายงาน  นายชินทัตต์  เขียวแก้ว
E mail : keawkaew@gistda.or.th
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.