• ภาษาไทย
  • English

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

  • ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  • กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนสามคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเจ้ากรมแผนที่ทหาร
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความจัดเจนที่ประจักษ์ในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสำนักงาน ซึ่งจะต้องเป็นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศหรือภูมิสารสนเทศไม่น้อยกว่าสามคน และต้องเป็นบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยสองคน
  • ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

-

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

 

 

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

01-board_weerapong.jpg

รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ

 

กรรมการโดยตำแหน่ง

Mr.Dechapiwat-Na-Songkhla

นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

-

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

lt.gen_.hassadee_wongissares.jpg

พลโท บรรเจิด รามโกมุท
เจ้ากรมแผนที่ทหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง(ผู้อำนวยการ สทอภ.)

รูป ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ สทอภ.
(ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559)

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
(รายละเอียด)