• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เยี่ยมชมดูงาน ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมลาดกระบัง

คณะนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เยี่ยมชมดูงาน ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมลาดกระบัง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ให้การต้อนรับอาจารย์กินรี  เซียงฮ้อ ในโอกาสนำคณะนักเรียน/นักศึกษา แผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ที่เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ ความสามารถในการรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการสำรวจโลก และการบันทึกข้อมูลดาวเทียม ตลอดถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติ เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการรับสัญญาณและผลิตข้อมูลดาวเทียม ฯ  ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียม ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนอีกทั้งยังเสริมสร้างความรู้ ทักษะต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่นักเรียน/นักศึกษา สมดังเจตนารมณ์ของการศึกษาของชาติสืบต่อไป

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
natthakit@gistda.or.th

Download File

AttachmentSize
Office presentation icon ไฟล์นำเสนอ2.1 MB