• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ  ห้องศรีนคร โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ช่วย สทอภ. กล่าวเปิดงาน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำและใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ หรือ Web Map Service และ ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบบริการสืบค้น และแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ (ThaiSDI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Tags: