• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Space Inspirium ของ GISTDA คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์

Space Inspirium ของ GISTDA คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์

 

114766.jpg

Space Inspirium ของ GISTDA คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี และเป็นความภาคภูมิใจของการทุ่มเททำงานสร้างสรรค์กระบวนการจัดการองค์ความรู้ โดย Space Inspirium เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งเดียวของไทยที่ให้บริการสังคม พัฒนากำลังคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ และสร้างองค์ความรู้ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรความรู้และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีฯในอนาคต

สุดท้ายนี้ ทีมงานทุกคนของ GISTDA ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้ความสำคัญ และพิจารณามอบรางวัลนี้ให้ และขอขอบคุณการสนับสนุนทุกช่องทาง และกำลังใจจากประชาชนที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้แห่งนี้  จากรางวัลในครั้งนี้ GISTDA จะเดินหน้าสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศที่หลากหลายน่าสนใจ อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการรูปแบบใหม่ๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรที่เป็นผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างรากฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศฯ และวิทยาศาสตร์ให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากลต่อไป

 

Tags: