• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Asia Geospatial Forum 2014

Asia Geospatial Forum 2014

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Asia Geospatial Forum ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ สทอภ. ตลอดจนอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศและเครือข่ายพันธมิตร ซี่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆ เป็นอย่างมาก

 

ผู้รายงาน  นายชินทัตต์  เขียวแก้ว
E mail : keawkaew@gistda.or.th
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.