• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Remote Sensing from Satellite for Beginners

GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Remote Sensing from Satellite for Beginners

          วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (Remote Sensing from Satellite for Beginners) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 

          การฝึกอบรมฯ หลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เข้าใจกระบวนการประมวลผลข้อมูลจากระยะไกล โดยมุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการรับสัญญาณ การจัดเตรียมข้อมูล การประมวลผล การแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกลด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบผลการจำแนกข้อมูล การฝึกใช้งานเครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสง (Spectroradiometer) รวมถึงเทคนิคและวิธีการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหา เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และวางแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 24 ท่าน ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน คือระหว่างวันจันทร์ที่ 1- วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564