• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมประชุมปฏิบัติการ "ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19"

GISTDA ร่วมประชุมปฏิบัติการ "ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19"

17 มกราคม 2564 ทีม GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมประชุมปฏิบัติการ “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการประชุมครั้งนี้ GISTDA ได้นำเสนอการทำงานของระบบ COVID iMap ด้วย ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกันของหลายหน่วยงาน ซึ่ง ศบค. จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ COVID-19 ต่อไป

ระบบ COVID-19 iMap เป็นระบบที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นแฟลตฟอร์มเชิงภูมิสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลในสถานการณ์ฉุกเฉิน จากหลายหน่วยงานมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ร่วมกัน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจาก “ระบบไทยชนะ” มาร่วมแสดงผลในเชิงพื้นที่ร่วมกับการรายงานเชิงสถิติ  เพื่อบริการสนับสนุนเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้ในภารกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุข ระบบนี้จะมีการรายงานผลการติดตามสถานการณ์รายชั่วโมง รายวัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆจะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ โดยผู้บริหารทั้งส่วนกลางในระดับนโยบาย และส่วนปฏิบัติงานระดับจังหวัด สามารถเข้ามาติดตาม ตรวจสอบ วางแผน และประเมินสถานการณ์ และมาตรการที่กำหนดได้ตลอด 24 ชั่วโมง