• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมประชุมเชิงปฏบัติการ Power of Regionalization : EEC Sandbox และการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง GISTDA และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ)

GISTDA ร่วมประชุมเชิงปฏบัติการ Power of Regionalization : EEC Sandbox และการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง GISTDA และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ)

17 ธ.ค.63 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) ร่วมกับ 6 ศูนย์ภูมิภาคฯ  จัดการประชุมเชิงปฏบัติการ Power of Regionalization : EEC Sandbox และการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ)

โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ และ บรรยายพิเศษ “Power of Regionalization : เมืองนวัตกรรมพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Sandbox” และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาเมืองอัจริยะและภูมิสารสนเทศอัจริยะ (Smart City and Geospatial Intelligence) โดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข