• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ผลักดันให้เกิด Future for GNSS shine brighter than ever with 5G network

GISTDA ผลักดันให้เกิด Future for GNSS shine brighter than ever with 5G network

ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 ณ Biomatlink , Kubota Farm และ สหการน้ำตาล ชลบุรี  - กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมดำเนินการโดย GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร, NARA Microtek สนับสนุนพื้นวิจัยและพัฒนา โดย Biomatlink , Kubota Farmและ สหการน้ำตาล ชลบุรี เข้าสำรวจพื้นที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูงรองรับความร่วมมือการทดสอบ 5G เพื่อรองรับภาคการเกษตร และภาคธุรกิจ ภาค Logistic อัจฉริยะสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต้นบบ (USE CASE) ที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศษฐกิจและสังคมได้จริงภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูงรองรับความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาเศษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โดย GISTDA ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดาวเทียมนำทาง (Global Navigation Satellite System (GNSS)) บนหลักการของ Network of CORS Networksโดย GISTDA รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมการดำเนินของภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในทุกๆด้าน
ตามที่ รัฐบาลสนับสนุนการจัดตั้ง National CORS Data Center ประกอบด้วย สถานีรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่อเนื่อง (CORS) กรมที่ดินกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมแผนที่ทหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ GISTDA เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตที่สำคัญของประเทศไทย
ที่รวบรวม ส่งข้อมูลเชิงตำแหน่งความละเอียดสูง แก่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาด้วย 5G สู่ High Technology Indrustryที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย ในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน โดยเฉพาะ Startup, SME และภาคอุตสาหกรรม
ในอนาคต ประเทศไทยจะมีระบบนิเวศที่เป็นรูปธรรม โดยมีการใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่งรายละเอียดสูง (GNSS data) และเทคโนโลยี 5Gเพื่อให้เกิดการให้บริการข้อมูล (Upstream) และการใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในหลายภาคส่วน (Downstream) ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation) ได้จริง
ในพื้นที่ Biomatlink , Kubota Farm, สหการน้ำตาล ชลบุรี และอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้  และยังได้นวัตกรรมต้นแบบที่ใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่งรายละเอียดสูงที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งภาคการเกษตร และภาค Logitic ซึ่งสามารถนำไปขยายผลสู่ภาคเศษฐกิจและสังคมของประเทศได้

Tags: