• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ทปอ. นำคณะผู้บริหารจาก อว. เยี่ยมชม GISTDA ศรีราชา

ทปอ. นำคณะผู้บริหารจาก อว. เยี่ยมชม GISTDA ศรีราชา

26 พฤศจิกายน 2563  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของ อว.  (WINS)”เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA ศรีราชา ชลบุรี โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ให้การตอนรับ และนำคณะเข้าเยี่ยมชมส่วนงานต่าง ๆ  ประกอบด้วย ส่วนปฏิบัติการดาวเทียม นำเสนอโดย นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม  ห้องปฏิบัติการ AstroLab : Lab สำหรับการวิจัยด้านวงโคจรในอวกาศ นำเสนอโดย ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน   และ ห้องปฏิบัติการ Micro satellite ศูนย์ออกแบบ ประกอบและ ทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก นำเสนอโดย นายชยพล อินอาน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะเป็นอย่างมาก