• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมดูงาน GISTDA

สถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมดูงาน GISTDA

26 พฤศจิกายน 2563  สถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24” เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA ศรีราชา ชลบุรี โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ให้การตอนรับและบรรยายภารกิจของ GISTDA ต่อด้วย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ   ได้บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ” พร้อมทั้งนำคณะเข้าชม ห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ เป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานด้าน Aerospace AS9100D เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลักดันอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศในประเทศ อีกทั้งได้เข้าชม ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธและปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศ หรือ SOAR (Strategic and Operation Aerospace Research center) นำเสนอโดย นายวสันชัย วงค์สันติวานิช หัวหน้าศูนย์วิจัย SOAR