• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน”

GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน”

   GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน” ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมี ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ได้กล่าวมอบนโยบายการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล บรรยายถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และการบรรยายพิเศษหัวข้อการพัฒนากำลังคนสู่หนทางสายอาชีพ โดย ดร. ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สทอภ. นอกจากนี้ยังมีผู้แทนศูนย์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันต่อไปในอนาคต