• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดฝึกการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ EO&GI application

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดฝึกการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ EO&GI application

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดฝึกการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Earth Observation and Geospatial Information Applications on Drought and Food Security for Transforming to Sustainability” ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติในหัวข้อ Training on “Geospatial Information Platform for Drought Management” ในวันอังคารที่ 24 ถึง วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และผ่านทาง VDO Conference (Google Meet)
เพื่อนำเสนอระบบการบริหารจัดการภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งมีผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชในประเทศต่าง ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ UNESCAP FAO RADI JAXA ADPC Ricult (Thailand) และหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเทศไทย  ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค กระบวนการ และระบบติดตามภัยแล้งของประเทศเมียนมาร์ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และอินโดนีเชีย  นอกจากนั้นมีการเปิดเวทีสำหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ one platform สำหรับการจัดการภัยแล้งในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการภัยแล้งในบริบทของแต่ละประเทศและนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการข้อมูลบน platform เดียวกันในอนาคต

 

 

Tags: