• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

GISTDA ร่วมงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

วันนี้ นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ GISTDA  นำทีมเข้าร่วมประชุมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “การนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง”  ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลำปางใน 4 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยววิถีชุมชน เกษตรปลอดภัย การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการขยะ
.
ทั้งนี้ GISTDA ได้นำเสนอ GIS Platfrom ในการเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อตอบโจทย์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการท่องเที่ยว, ทรัพยากรธรรมชาติ, การเกษตร, ไฟป่าหมอกควันและด้านการบริหารจัดการน้ำ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความสนใจในด้านของ GIS Platform พร้อมสั่งการให้นำข้อมูลในระดับชุมชนมาเชื่อมโยงบน Platform ของ GISTDA 
.
เพื่อให้ชุมชนมีระดับการพัฒนาที่เหมาะสม มีรายได้เพิ่มขึ้น มีโอกาสเข้าถึงบริการของหน่วยงานที่พัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อันจะนำไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ บริหารจัดการชุมชนด้วยข้อมูล เพื่อให้ชุมชนสามารถเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในเชิงนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #mhesi  #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #GISPlafrom #ความเหลื่อมล้ำ #ลำปางหนาวมาก