• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปลตีความภาพพื้นที่แหล่งน้ำและพืชเศรษฐกิจด้วยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ SAR

GISTDA ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปลตีความภาพพื้นที่แหล่งน้ำและพืชเศรษฐกิจด้วยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ SAR

GISTDA ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปลตีความภาพพื้นที่แหล่งน้ำและพืชเศรษฐกิจด้วยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ SAR ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3  อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
        การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรจาก บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ให้เข้าใจกระบวนการประมวลผลข้อมูลจากระยะไกล (Digital image processing) หลักสูตรดังกล่าวจึงมุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) การใช้งานข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกลุ่ม Active Sensor ดาวเทียมระบบเรดาร์ Synthetic Aperture Radar (SAR) รวมถึงการแปลตีความข้อมูลจากภาพถ่ายจากดาวเทียม กระบวนการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม ทางด้านการวิเคราะห์พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่พืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหา เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และวางแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ระยะการฝึกอบรม 2 วัน

Tags: