• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

GISTDA และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ  GISTDA และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้

สำหรับขอบเขตภายใต้การลงนามทางวิชาการของ  GISTDA และ วว. มีหลายระดับ ดังนี้
1.ในระดับองค์กร : การใช้ฐานข้อมูลเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศและอวกาศเพื่อประโยชน์ในงานบริการวิชาการและงานวิจัย
2.ในระดับชุมชน : การใช้เทคโนโลยีอวกาศในการติดตามและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
3.ในระดับจังหวัด : การจัดทำแนวเขตการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชตามแนวทางขององค์กร UNESCO
4.ระดับประเทศ : ประกอบด้วย
4.1 การจัดทำฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายของสิ่งมีชีวิตที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือ พบเฉพาะในพื้นที่ของสถานีฯ ที่เดียวในโลก
4.2 การใช้เทคโนโลยีอวกาศในการสร้างแนวทางการเรียรรู้แบบใหม่ เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา และราษฎรของประเทศ ร่วมทั้งร่วมพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากร
5.ในระดับสากล : การใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ ของสถานีวิจันสิ่งแวดล้อมสะแกราชที่มีความแม่นยำสูง

Tags: