• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะผู้นำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของ GISTDA

คณะผู้นำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของ GISTDA

อว.จัดกิจกรรมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมผู้นำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 300 คน และนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานของ อว. ซึ่งรวมถึงอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หรือเรียกว่า Space Krenovation (SKP) ภายใต้การกำกับของสทอภ. (GISTDA) ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นั้น

ในการนี้ GISTDA ได้นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศ และภารกิจที่เกิดขึ้นในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้แก่คณะนักศึกษา โดยมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ เป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานด้าน Aerospace AS9100D เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลักดันอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศในประเทศ เข้าเยี่ยมชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศในการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ อาคาร Sapce Centrarium อาทิ ห้องปฏิบัติการการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศ National Space Exploration (NSE) และห้องปฏิบัติการ Micro satellite ศูนย์ออกแบบ ประกอบและทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีด้านอวกาศ และภูมิสารสนเทศเพื่อนำไปประยุกต์ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นงานวิจัย หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น