• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จัด Workshop SCGI Master Program

GISTDA จัด Workshop SCGI Master Program

   9 ตุลาคม 2563 GISTDA จัดกิจกรรม Workshop on Research Guideline & Preparation for SCGI Master Program ระหว่างนิสิต SCGI รุ่นที่ 3 และนักวิจัยจาก GISTDA Academy โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการทำงานวิจัย และทำวิจัยที่ตอบโจทย์หน่วยงาน ตอบโจทย์ประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ GISTDA เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนิสิต พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนโดยใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางของบุคคล ณ GISTDA (บางเขน)