• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Capacity Building)

GISTDA ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Capacity Building)

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยบูรพา  รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมผู้เชียวชาญกว่า จำนวนทั้งสิ้น 71 ท่าน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Capacity Building) โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด้าน Software  Hardwareและ กำลังคน จากโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา  (THEOS-2) ในรูปแบบหลักสูตรสะสมหน่วยกิตในระบบอุดมศึกษา (Non-degree) ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นการสร้างกำลังคนคุณภาพมุ่งสู่การประกอบอาชีพตอบความต้องการในอนาคต โดยมุ่งหวังกลุ่มเป้าหมายจากสายอาชีพ ที่ปรึกษา นักวิเคราะห์ และวิศวกรซึ่งทำงานด้านการพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเพิ่ม และพัฒนาทักษะใหม่ (Re-Skill, Up-Skill, New-Skill)  ตอบโจทย์กับสภาพตลาด อุตสาหกรรมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยี Geospatial Big Data และ Actionable Intelligence ที่มีความทันสมัยระดับโลก ที่ สทอภ. กำลังร่วมพัฒนากับบริษัท Airbus มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อที่มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรพร้อมใช้ ในระดับสากล