• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา และคณะประมาณ 30 คน  การเข้าเยี่ยมชมดูงาน รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านกิจการอวกาศ ได้แก่ ความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินโครงการ THEOS-2 รวมถึงติดตามการผลักดันนโยบายและกฎหมายอวกาศที่ สทอภ. กำลังดำเนินการในส่วนของแผนแม่บทกิจการอวกาศแห่งชาติ 20 ปี  รวมถึงการจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ....  โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สทอภ. ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ให้แก่ คณะกรรมาธิการฯ