• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอากาศยานและอวกาศของจิสด้า ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

คณะจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอากาศยานและอวกาศของจิสด้า ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการเขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่งอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศเป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังอยู่ในพื้นที่เขตนวัตกรรมดิจิตัล (EECd)

ซึ่งทาง สทอภ. ให้การสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูง เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Innovation Platform และ Smart Community เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยเฉพาะอีกทั้งรองรับการเกิดขึ้นของนวัตกรรมและบูรณาการ ในการนำข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศของประเทศไทย อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้มั่นคง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการจัดสรรวางแผนเส้นทางการบินในสนามบิน

การจัดการปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เส้นทางการบิน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรม การบินและอวกาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานด้าน Aerospace AS9100D เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เยี่ยมชมอาคารควบคุมดาวเทียม และห้องรับสัญญาณดาวเทียม การจัดตั้งเตรียมความพร้อมศูนย์ประกอบทดสอบดาวเทียม เพื่อพัฒนาศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมอวกาศด้านการผลิต เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและผลักดันให้เกิดการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศต่อไปในอนาคต