• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA สร้างเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทย

GISTDA สร้างเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทย

GISTDA ได้รับนักศึกษาฝึกงานมาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาและออกแบบพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
รวมถึงด้านวิชาการและงานวิจัยต่างๆ โดยได้รับนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 คน จากสาขาวิศวกรรมอากาศยาน คณะ วิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นักศึกษาฝึกงานได้นำเสนอผลงานในระยะสุดท้าย เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย Project เกี่ยวกับอากาศยานที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับ และยังเป็นการพัฒนาสร้างแรงบรรดาใจให้กับนักศึกษา ในการเรียนรู้โครงการต่างๆ ที่มีความหลากหลายภายใต้การดูแลกำกับของเจ้าหน้าที่ และการใช้อุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการใช้งานจริงเพื่อทดสอบ เป็นนำองค์ความรู้ที่เรียนมาต่อยอดและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคตได้ ช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้เกิดขึ้นในประเทศ