• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

“ไทยแสดงวิสัยทัศน์บนเวที UN”

“ไทยแสดงวิสัยทัศน์บนเวที UN”

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยนำเสนอถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมของ UN ในโอกาสของการประชุม Scientific and Technical Subcommittee ภายใต้คณะกรรมการการใช้อวกาศในทางสันติ (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) หรือ COPUOS ประจำปี 2020 ซึ่งประเทศไทยโดยผู้แทนของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการพัฒนางานด้านอวกาศของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องขยะอวกาศ (space debris) สภาพอวกาศ (space weather) และระบบวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (Earth Space Science System) ต่อที่ประชุมอีกด้วย
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับนานาประเทศทั้งในรูปแบบของการให้ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมหารือในคณะทำงานด้านสภาพอวกาศ และการใช้อวกาศอย่างยั่งยืน เพื่อนำผลที่ได้จากการหารือมาปรับและประยุกต์ใช้สำหรับการวิจัย และการจัดทำนโยบายของประเทศไทยของเราด้วย สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นวันที่ 3 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย