• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยให้กับจังหวัด

จิสด้าพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยให้กับจังหวัด

จิสด้าในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านความปลอดภัยให้กับจังหวัด หรือ Application Safe Safe ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแกไขปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ระยะที่ 3  โดยดำเนินการลงพื้นที่เพื่อฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา