• ภาษาไทย
  • English

GISTDA เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รอบที่ 2/2563

GISTDA เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รอบที่ 2/2563

โดยรอบที่จะทำการการเปิดรับสมัครครั้งนี้ คือรอบฝึกงานที่ 2/2563
นักศึกษาจะเริ่มฝึกงานเดือน พ.ค./มิ.ย./ก.ค./ส.ค. 2563 (**กำหนดเดือนสิ้นสุดการฝึกงานขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด**)

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ internship.gistda.or.th  โดย
- ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2563
- คัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน 1-17 เมษายน 2563   (พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการคัดเลือก) 
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

คุณสมบัติเบื้องต้น

-ระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป,โท,เอก
ทั้งสถาบันการศึกษา ใน-ต่าง ประเทศ
-สาขาวิชาที่เปิดรับ อาทิ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์/สาขาสังคมศาสตร์/สาขาวิทยาศาสตร์/สาขาบริหารธุรกิจ/หรือในสาขาวิชาใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานฯ
-ผลการเรียน (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.5  หรือพิจารณาตามความเหมาะสม หากเกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 2.5 (จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
-สามารถฝึกปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 2 เดือน

สิ่งที่จะได้รับ
-ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท/8ชั่วโมง
-ปฐมนิเทศศึกษาดูงาน สทอภ.
-หนังสือรับรองการผ่านฝึกงาน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแนบระบบสมัครฝึกงานมีดังนี้
1.ไฟล์  จดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน จากสถาบันการศึกษา สแกนรูปแบบ .pdf
2.ไฟล์  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
3.ไฟล์  เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript)
4.ไฟล์  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0861672248 คุณวัชรี

หาก นิสิต/นักศึกษา ต้องการศึกษารอบการรับสมัครฝึกงาน กับ สทอภ. สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ

AttachmentSize
internship.jpg.png520.44 KB
วันที่ของประกาศ: 
อังคาร, 14 มกราคม 2020
หมวดหมู่ของประกาศ: