• ภาษาไทย
  • English

ผู้บริหารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทย

ผู้บริหารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ Mr. Hosomi Kenichi Managing Executive Officer and Deputy Head of International Business Unit ร่วมกับคณะผู้แทนจากธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (Sumitomo Mitsui Banking Corporation: “SMBC”) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) : EECd พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนและสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย โดยเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการทดสอบวัสดุโครงสร้าง หรือวัสดุของอากาศยาน ทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยาน ถือเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบแห่งแรกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ให้บริการประเภทนี้ได้ ซึ่งแน่นอนว่าการเป็นผู้ให้บริการทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศจำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน AS9100 ด้วย ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการ GALAXI ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน AS9100D แล้ว จึงถือ สทอภ. เป็นหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ อีกทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีต่อนักลงทุนทั้งสองประเทศ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่และการต่อยอดจากอุตสาหกรรเดิมที่มีอยู่แล้ว เข้าสู่การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศ

Tags: