• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารที่พักอาศัย Horizon ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ :62127035311 ระหว่างวันที่ 9 - 17 ธ.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 18 ธ.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)