• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA โดย SOAR ร่วมจัดนิทรรศการในงานเสวนา “เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน”

GISTDA โดย SOAR ร่วมจัดนิทรรศการในงานเสวนา “เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน”

 

   จิสด้า โดย ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธและปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศ หรือ SOAR (Strategic and Operation Aerospace Research center) ร่วมจัดนิทรรศการในงานเสวนา “เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร สาระสำคัญของการนำเสนอในครั้งนี้อยู่ที่การสร้างความเป็นเลิศทางนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศของไทย เพื่อให้สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริงทั้งในภาคนโยบาย อุตสาหกรรม และประชาชนอย่างครบวงจร รองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบินและอวกาศในระดับนานาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย ถือเป็น 1 ใน 10 New S-Curve อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก